mpzpUchwała nr VII/88/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 4 maja 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niepołomice obszar „A” Miasto Niepołomice, dla obszaru ścisłego centrum miasta Niepołomice.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-05-26

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem zmiany planu:

1) dla terenów 1- 8 MU1, 1U2 – w wysokości 30%, słownie trzydzieści procent;

2) wszystkie pozostałe wyznaczone tereny - w wysokości 1%, słownie jeden procent.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc

centrum plan A4.1.jpg
centrum plan A4.2.jpg
centrum plan A4.3.jpg
centrum plan A4.4.jpg
centrum plan A4.5.jpg
centrum plan A4.6.jpg