mpzpUchwała nr X/131/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „A” Miasto Niepołomice - dla obszaru położonego w okolicy ul. Ples w Niepołomicach.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-09-20

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36, ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w wysokości:

1) dla terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej MU (1MU-4MU) – 30%;

2) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN (1MN-6MN) – 15%;

3) dla pozostałych terenów - 1%.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

 

Załączniki
Download this file (MPZP Niepołomice.pdf)MPZP Niepołomice.pdf[ ]1535 kB
Download this file (Zalacznik1.jpg)Zalacznik1.jpg[ ]11066 kB
Download this file (Zalacznik2.pdf)Zalacznik2.pdf[ ]34 kB
Download this file (Zalacznik3.pdf)Zalacznik3.pdf[ ]33 kB