mpzpUchwała nr VII/35/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Satelickiej, Kolejowej, Drzymały, Dobrej i Wyzwolenia.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-07-19

Renta planistyczna:

1. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości wynoszą:

1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: MN1, MN2, MN3 – 10%;

2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: UMN, U – 10%;

3) dla pozostałych terenów opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości nie ustala się.

2. Stawki, o których mowa w ust. 1 stanowią jednorazową opłatę ustaloną w planie, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Załącznik3.pdf

Załączniki
Download this file (Zalacznik3.pdf)Zalacznik3.pdf[ ]103 kB