mpzpUchwała nr LI/1050/09 Rady Miasta Katowice z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trzech terenów położonych przy ul.Chorzowskiej (teren nr 1), ul.Ściegiennego (teren nr 2 ) i ul.Granica Wesołej ( teren nr 3 ) w Katowicach.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-02-22

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1) 30% (słownie: trzydziesto procentową) - dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi o symbolu U2,
2) 20% (słownie: dwudziesto procentową) - dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi o symbolu MN, 12
3) 10% (słownie: dziesięcio procentową) - dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi o symbolu U1,
4) 5% (słownie: pięcio procentową) - dla pozostałych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, nie wymienionych w pkt 1) i 2), o symbolach ogólnych: KDZ, KDL, KDD, KDW, KD, R/ZL, ZL.

 

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik1

Załącznik2

Załącznik3

Załącznik4

Załącznik5

 

Załączniki
Download this file (MPZP Katowice.pdf)MPZP Katowice.pdf[ ]152 kB
Download this file (Załącznik1.jpg)Załącznik1.jpg[ ]913 kB
Download this file (Załącznik2.jpg)Załącznik2.jpg[ ]664 kB
Download this file (Załącznik3.jpg)Załącznik3.jpg[ ]822 kB
Download this file (Załącznik4.pdf)Załącznik4.pdf[ ]34 kB
Download this file (Załącznik5.pdf)Załącznik5.pdf[ ]15 kB