mpzpUchwała nr LXI/1243/10 Rady Miasta Katowice z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Meteorologów - Ceglana w Katowicach.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-20

Renta planistyczna:

Dla terenów oznaczonych symbolami U/MW, 1MW, 2MW, US/ZP, 1KDW, 2KDW , ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%, słownie: trzydzieści procent.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik1

Załączniki
Download this file (MPZP Katowice.pdf)MPZP Katowice.pdf[ ]141 kB
Download this file (Załącznik1.jpg)Załącznik1.jpg[ ]44 kB