mpzpUchwała nr XXXVIII/403/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Dołuszyce


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-24

Zobacz treść planu (PDF).