mpzpUchwała nr XLIV/465/14 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego teren położony w rejonie skrzyżowania ulic Hajduka i Bobreckiej


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-07

Zobacz treść planu (PDF).