mpzpUchwała nr XX/292/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 27 września 2012r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar „Wisła - Obłaziec”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-19

Renta planistyczna:

Dla terenów objętych planem ustala się 10 % stawkę służącą naliczaniu opłaty jednorazowej, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy z   dnia 27   marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. poz. 647 z   2012 r.).

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf