mpzpUchwała nr XXX/237/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 2 sierpnia 2013r. W SPRAWIE ZMIANY „MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAPANÓW”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-20

Renta planistczna:

1. Ustala się wysokość stawek służących naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4. Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku, w tym:
1) stawkę o wysokości 15% dla terenów o symbolu PU;
2) stawkę o wysokości 10% dla:
a) terenów o symbolu MN, UTL,
b) terenów o symbolu MU, UTL;
3) stawkę o wysokości 5% - dla pozostałych terenów.

Zobacz treść planu (PDF)