mpzpUchwała nr XIX/140/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łapanów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-06-05

Renta planistyczna:

1. Ustala się wysokość stawek służących naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4. Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku, w tym:

1) stawkę o wysokości 15% dla terenów o symbolach KU,

2) stawkę o wysokości 10% dla:

a) terenów o symbolach MN,UTL,

b) terenów o symbolach MN,U,

c) terenów o symbolach MU,

d) terenów o symbolach MN,U,UTL,

3) stawkę o wysokości 5% - dla pozostałych terenów.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik4.pdf