mpzpUchwała nr XXXIV/362/13 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy skrzyżowaniu ulicy Wojska Polskiego i Alei Jana Pawła II w Bielawie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-24
 
Renta planistyczna:

Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).