mpzpUchwała nr XXV/236/2010 Rady Gminy Głogów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Krzekotów gmina Głogów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-03-02
 
Renta planistyczna:

Na podstawie art. 15 ust. 2, pkt 12, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, na 30%.

Zobacz treść planu (PDF).