mpzpUchwała nr XXXVII/212/2013 Rady Gminy Głogów z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części działek o nr ewid. 89/4 oraz 90/1 położonych w obrębie Ruszowice gmina Głogów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-26

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc
Zalacznik1.jpg