mpzpUchwała nr XL/231/2014 Rady Gminy Głogów z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Serby gmina Głogów.


Data uchwalenia: 2014-02-20
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-06

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf