mpzpUchwała nr XXX/191/09 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 26 maja 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 309 w Wąsoszu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-07-13
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami MN, KDW w wysokości 30%,
2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami KDD − 0%.

Zobacz treść planu (PDF).