mpzpUchwała nr LIV/381/10 Rady Miejskiej w Górze z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Witoszyce.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-22
 
Renta planistyczna:

Dla terenów położonych w granicach planu ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 0%.

Zobacz treść planu (PDF).