mpzpUchwała nr XVI/107/11 Rady Miejskiej w Górze z dnia 28 września 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Stara Góra.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-11-04
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w następujących wysokościach:
1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 MN do 17 MN, 1 MN/U do 10 MN/U, 1 RM do 29 RM, 1 U i 2 U w wysokości 15%;
2) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem US w wysokości 30%;
3) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem RU wysokości 10%;
4) dla pozostałych terenów w wysokości 0%

Zobacz treść planu (PDF).