mpzpUchwała nr XVIII/125/11 Rady Miejskiej w Górze z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Czernina Dolna, obszaru RU.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-02-15
 
Renta planistyczna:

Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), obowiązuje wysokość stawki procentowej − 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

Zobacz zmiany w planie (PDF) (Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-02-15)