mpzpUchwała nr XVIII/124/11 Rady Miejskiej w Górze z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Osetno.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-12-29
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w następujących wysokościach:
1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 MN do 18 MN, 1 MN/U do 8 MN/U, 1 RM do 20 RM w wysokości 15%;
2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 U i 2 U w wysokości 15%;
3) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 US, 2 US, 1 UT i 2 UT w wysokości 30%;
4) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 RU do 2 RU wysokości 10%;
5) dla pozostałych terenów w wysokości 0%.