mpzpUchwała nr XXXI/217/12 Rady Miejskiej w Górze z dnia 9 października 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Sławęcice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-09
 
Renta planistyczna:

Ustala się następujące stawki procentowe w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszym planem, służące naliczeniu jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku ich zbycia w ciągu 5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego planu stały się obowiązujące:
1) MN, MNU, RM, RU, MW − 20%,
2) U, UT, EW − 20%,
3) KDG, KDD, KD − 2%,
4) pozostałe tereny − 2%.

Zobacz treść planu (PDF).