mpzpUchwała nr XXXI/218/12 Rady Miejskiej Góry z dnia 9 października 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Gola Górowska, dz. nr 72/1.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-21
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawki procentowe w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszym planem, służące naliczeniu jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku ich zbycia w ciągu 5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego planu stały się obowiązujące, w wysokości 20% dla terenu MNU.

Zobacz treść planu (PDF).