mpzp Uchwała nr 262.XXVIII.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Goduszyn w Jeleniej Górze.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-31
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości:

1) 0,01% – na terenach komunalnych;

2) 30% – na pozostałych terenach.


Zobacz treść planu (PDF).