mpzp Uchwała nr 191.XXII.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ul. Jana Kiepury, Ignacego Paderewskiego i Jana Pawła II w Jeleniej Górze.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-06
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu opłat, o których mowa w art. 36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.


Zobacz treść planu (PDF).