mpzp Uchwała nr 624/LXXII/2010 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 43, położonej przy ul. Kasprzaka w Jeleniej Górze.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-06
 
Renta planistyczna:
Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości – 30%.

Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr. 1
Załącznik nr. 2
Załącznik nr. 3