mpzpUchwała nr XXV/221/12 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 29 października 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki G – Wilcza Poręba w Karpaczu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-14
 
Renta planistyczna:

Zgodnie z art.36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).