mpzpUchwała nr 172/XXXIV/2013 Rady Miasta Piechowice z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Piastów w Piechowicach obszar planistyczny „B”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-31
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości – 30%.