mpzpUchwała nr VI/39/2011 Rady Gminy Chojnów z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów we wsi Biała w gminie Chojnów.

 
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-04-21
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, służącą naliczaniu jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4, pobieranej przy sprzedaży nieruchomości, związanej ze wzrostem jej wartości w wyniku uchwalenia planu,
w wysokości 15%, z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.

Zobacz treść planu (PDF).