mpzpUchwała nr XXXVI.231.2013 Rady Gminy Chojnów z dnia 27 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa naturalnego, obręby Jerzmanowice, Biała i Czernikowice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-01
 
Renta planistyczna:

Dla terenu określonego w § 1 ust.1, ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości – 20%.

Zobacz treść planu (PDF).