mpzpUchwała nr XXVIII/178/2010 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 16/2 obręb wsi Dunino.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-13
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%.