mpzpUchwała nr XXXVIII/223/10 Rady Gminy Kunice z dnia 30 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu działek nr 39/6 (część), 39/19, 40/1 i 127/1, obręb Golanka Górna.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-05-28
 
Renta planistyczna:

Dla terenu określonego w § 1 ustala się stawkę procentową, służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 15%.

Zobacz treść planu (PDF).