mpzpUchwała nr X/72/2011 Rady Gminy Miłkowice z dnia 5 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Kochlice, gmina Miłkowice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-09-23
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, na podstawie, której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4:
1) w wysokości 25% dla terenów, o których mowa w §5 pkt 1, 2, 3, 6, 12, 14;
2) w wysokości 0,1% dla terenów, o których mowa w §5 pkt 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19.

Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr: 1