mpzp Uchwała nr LXXI/371/2010 Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu odcinków magistralnej sieci wodociągow.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-06-28

Renta planistyczna:

Zmiana planu ustala następujące stawki procentowe służące naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1)w wysokości 0% dla terenów:
a) obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, do których należą:

a.O- tereny oczyszczania ścieków, b.Wtereny wodociągów,
b) otwartych, do których należą: a.WS- tereny wód powierzchniowych,

b.Z- tereny zieleni nieurządzonej, c.ZLtereny lasów,
c) komunikacji, do których należą: a.KDG- tereny komunikacji drogowej ulic i dróg głównych, b.KDL- tereny komunikacji drogowej- ulic i dróg lokalnych, c.KDD- tereny komunikacji drogowej- ulic i dróg dojazdowych,
2)w wysokości 10% dla terenów:
a) zabudowy mieszkaniowej, do których należą: a.MN- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
z towarzyszeniem usług, b.MN/UT - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usług turystyki,
b) zabudowy usługowej, do których należą: a.UH- zabudowa usług handlu, b.UZ/U- zabudowa usług zdrowia oraz innych usług,.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 

Załączniki
Download this file (MPZP Świeradów Zdrój.pdf)MPZP Świeradów Zdrój.pdf[ ]126 kB