mpzp Uchwała nr XLV/237/2008 Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świeradów-Zdrój.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-03-03

Renta planistyczna:

Plan ustala następujące stawki procentowe służące naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1) w wysokości 0% dla terenów:
a) zabudowy usługowej, do których należą:
a. UA – zabudowa usług administracji,
b. UK – zabudowa usług kultury,
c. UO – zabudowa usług oświaty,
b) zieleni urządzonej, do których należą:
a. ZC – tereny zieleni cmentarnej,
b. ZP – tereny zieleni parkowej,
c) obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, do których należą:
a. E – tereny energetyki,
b. G – tereny gazownictwa,
c. K – tereny kanalizacji,
d. M – tereny monitoringu środowiska,
e. O – tereny oczyszczania ścieków,
f. T – tereny telekomunikacji,
g. W – tereny wodociągów,
d) komunikacji pieszej, oznaczone na rysunku planu symbolem KP,
e) obsługi komunikacji drogowej, oznaczone na rysunku planu symbolem KS,
f) otwartych, do których należą:
a. R – tereny rolnicze,
b. WS – tereny wód powierzchniowych,
c. Z – tereny zieleni nieurządzonej,
d. ZL – tereny lasów,
g) komunikacji, do których należą:
a. KDG – tereny komunikacji drogowej – ulic i dróg głównych,
b. KDZ – tereny komunikacji drogowej – ulic i dróg zbiorczych,
c. KDL – tereny komunikacji drogowej – ulic i dróg lokalnych,
d. KDD – tereny komunikacji drogowej – ulic i dróg dojazdowych,
e. KK – tereny komunikacji kolejowej,
2) w wysokości 10% dla terenów:
a) zabudowy mieszkaniowej, do których należą:
a. MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z towarzyszeniem usług,
b. MN/UTp- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wskazana do zmiany funkcji na rzecz zabudowy pensjonatowej,
c. MN/UT – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usług turystyki,
d. MW – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
e. MW/U – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z wbudowanymi usługami,
f. MW/UTp – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, wskazana do zmiany funkcji na rzecz zabudowy
pensjonatowej,
g. MW/UT – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usług turystyki.
b) zabudowy usługowej, do których należą:
a. UG – zabudowa usług gastronomii,
b. UH – zabudowa usług handlu,
c. UI – zabudowa innych usług,
d. US – tereny sportu i rekreacji,
e. US/UO – tereny sportu i rekreacji oraz usług oświaty
f. US/UT – tereny sportu i rekreacji oraz usług turystyki
g. UT – zabudowa usług turystyki,
h. UTp – zabudowa pensjonatowa,
i. UZ – zabudowa usług zdrowia,
j. UZ/U – zabudowa usług zdrowia oraz innych usług,
k. UZ/UT – zabudowa usług zdrowia oraz usług turystyki,
l. UZ/ZP – zabudowa usług zdrowia oraz zieleni parkowej,
c) zabudowy techniczno-produkcyjnej, oznaczone na rysunku planu symbolem P.

Zobacz treść planu (PDF).

 

Załączniki
Download this file (MPZP Świeradów-Zdrój.pdf)MPZP Świeradów-Zdrój.pdf[ ]1223 kB