mpzpUchwała nr LX/213/13 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa. Teren obsługi rolnictwa w obrębie miejscowości Dłużyce, gmina Ścinawa – działki o numerach ewidencyjnych: 140/1, 140/2 i 141/1.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-22
 
Renta planistyczna:

Ustala się wysokość stawki służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 30%.