mpzpUchwała nr LX/212/13 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ścinawa. Teren zabudowy zagrodowej w miejscowości Dziesław, gmina Ścinawa – działka numer ewidencyjny 263/1 oraz część działki numer ewidencyjny 263/2.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-22
 
Renta planistyczna:

Ustala się wysokość stawki służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 30%.

Zobacz treść planu (PDF).