mpzpUchwała nr XLV/174/12 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 25 września 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ścinawa. Teren komunikacji w miejscowości Wielowieś, gm. Ścinawa – działki o numerach ewidencyjnych: 376/3 i 376/6.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-07
 
Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów o nowych funkcjach, wyznaczonych w niniejszej uchwale, ustala się
wysokość stawki służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 0%


Zobacz treść planu (PDF).