mpzpUchwała nr XLV/173/12 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 25 września 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ścinawa. Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Chełmek Wołowski, gmina Ścinawa – działka numer ewidencyjny 303/2.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-07
 
Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów o nowych funkcjach, wyznaczonych w niniejszej uchwale, ustala się wysokość stawki służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 30%.

Zobacz treść planu (PDF).