mpzpUchwała nr XXXIV/289/2010 Rady Gminy Czernica z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nadolice Małe.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-09-14
 
Renta planistyczna:

Ustala się następujące stawki procentowe w stosunku do wzrostu 
wartości nieruchomości objętych niniejszym planem, służące naliczeniu jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku ich zbycia w ciągu 5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego planu stały się obowiązujące.
1. MN, MU 15%
2. U, P 15%
3. ZP, ZI 0,1%
4. WS, R, E, K 0,1%
5. Pozostałe tereny 0,1%

Zobacz treść planu (PDF).