mpzpUchwała nr XXXIV/288/2010 Rady Gminy Czernica z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzyków.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-09
 
Renta planistyczna:

Ustala się następujące stawki procentowe w stosunku do wzrostu 
wartości nieruchomości objętych niniejszym planem, służące naliczeniu jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku ich zbycia w ciągu 5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego planu stały się obowiązujące.
1. MN, MU, RM - 15%,
2. U - 15%
3. ZP, WS, R, E, K - 0,1%
4. pozostałe tereny - 0,1%

Zobacz treść planu (PDF).