mpzpUchwała nr XIV/228/12 Rady Gminy Długołęka z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Zaprężyn - MPZP Zaprężyn III.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-02-24
 
Renta planistyczna:
Stawki procentowe, na podstawie których nalicza się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4ustawy:

1) 1% − w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolem KDZ, KDW, US oraz K.
2) 30% − dla pozostałych nieruchomości.