mpzpUchwała nr VI/111/11 Rady Gminy Długołęka z dnia 17 maja 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mirków – część „A” obejmującej zmianę przebiegu drogi dojazdowej na działkach nr 793/7, 793/6 oraz części działek nr 24/11, 26/4, 27/6, 27/7.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-06-28
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym :

1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1 MN – 3 MN, wysokości 30 %;
2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD, KDp, w wysokości 0,1%.

Zobacz treść planu (PDF).