mpzpUchwała nr IV/64/11 Rady Gminy Długołęka z dnia 25 marca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Borowa w części dotyczącej działki 317.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-04-28
 
Renta planistyczna:

Określa się stawkę procentową, która jest podstawą ustalenia opłaty, o której mowa w art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości: 30 %.

Zobacz treść planu (PDF).