mpzpUchwała nr XLVI/423/10 Rady Miasta I Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wszemiłowice, gmina Kąty Wrocławskie, dla terenów w zachodniej części obrębu Wszemiłowice-Jurczyce.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-09-15
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami „MN”, „U” w wysokości 10%;
2) dla pozostałych terenów w wysokości 1%.

Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr: 1
Załącznik nr: 2
Załącznik nr: 3