UCHWAŁA NR XXIV/302/12 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żerniki Małe.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 03.04.2013r.

Renta planistyczna:

Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na 30%.

Zobacz treść planu (PDF).