UCHWAŁA NR XXIII/287/12 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 26 października 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru parku położonego w środkowej części wsi Racławice Wielkie.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 16.01.2013r.

Renta planistyczna:

Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na 30%.

Zobacz treść planu (PDF).