Uchwała nr XXI/256/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domasław, położonego w obrębach: Domasław i Księginice.

Data publikacji w dzienniku urzedowym: 17.12.2012r.

Renta planistyczna: 

Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: RM/MN, MN, MW, MN/U, U, UP, UKr, US, E, W, RM, KDD1/2, KDW, KDPj, KDWPj, KDg, R/B = 30%;
2) dla pozostałych terenów = 1%

Zobacz treść planu (PDF).