Uchwała nr XXI/258/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowiny.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 04.12.2012r.

Renta planistyczna

Określa się wysokość stawki procentowej,
na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla:
1) terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 1RM/MN, 2RM/MN, 3RM/MN, 4RM/MN, 5RM/MN, 6RM/MN, 7RM/MN, 1U, 1MW, 1UP, 1US, 1E, 2E, 1KDL, 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 1KDW, 1KDPj − na 30%;
2) pozostałych terenów na 1%.

Zobacz treść planu (PDF).