mpzpUchwała nr VIII/38/2011 Rady Gminy Mietków z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mietków, obejmującego obszar związany z eksploatacją kruszywa naturalnego złoża „Stróża Górna II”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-09-28
 
Renta planistyczna:

Ustala się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na 30 %.

Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr: 1