mpzpUchwała nr XVII/143/12 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Święta Katarzyna dla terenu położonego w południowej części miejscowości.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-02
 
Renta planistyczna:

. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późniejszymi zmianami) dla terenów znajdujących się w granicach planu ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty − w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF).