mpzpUchwała nr XXII/206/12 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka w zakresie terenów położonych w obrębie wsi Strzegomiany.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-09-21
 
Renta planistyczna:

Dla obszaru określonego na rysunku zmiany planu, o którym mowa w ust. 2 ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 15%.

Zobacz treść planu (PDF).